Algemeen

- Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Voorwaarden’) zijn opgesteld door Westland Kaasspecialiteiten B.V. (hierna: ‘Westland Kaasspecialiteiten’) - Zuiderzee 5 - 1271 EP Huizen Kvk nr. 69981337 en BTW nr. NL858090077B01en zijn van toepassing op de door haar ten behoeve van het door haar geregistreerde merk Maaslander georganiseerde promotionele actie “Win een jaar lang gratis Maaslander kaas actie” (hierna: ‘de Actie’).

- Door deelname aan deze Actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze Voorwaarden en verklaart de deelnemer akkoord te zijn met deze Voorwaarden.

- De Actie ” loopt van 29 maart 2018 t/m maandag 30 april 2018. Aan het eind van deze periode wordt één winnaar gekozen. De winnaar behoort tot de personen die als kaaskoning uit de Maaslander Kaasquiz zijn gekomen. De winnaar ontvangt een jaar lang gratis Maaslander ter waarde van in totaal € 130. Dit komt neer op 1 verpakking Maaslander Jong Belegen plakken 175g ter waarde van € 2,49 per verpakking per week.

- Westland Kaasspecialiteiten is gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Voorwaarden.

Deelname aan de actie

- Deelname aan deze Actie kan alleen door personen woonachtig in Nederland.

- De deelnemer die jonger is dan 16 jaar, dient schriftelijke toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan deze Actie.

- Elke deelnemer mag één keer deelnemen aan de Actie.

- Deelname aan de Actie geschiedt via de invulpagina van de actie (hierna: ‘de Actiepagina’) op de website van De Maaslander Kaasquiz.

- Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt.

- Er zal één winnaar zijn bij deze Actie. De winnaar wordt vóór 10 mei 2018 per e-mail op de hoogte gesteld van de winst.

- Voor het toesturen van de prijs zal Westland Kaasspecialiteiten de winnaar vragen om zijn of haar adresgegevens. Mochten deze gegevens niet binnen 5 dagen na het ontvangen van het winstbericht bij Westland Kaasspecialiteiten bekend zijn, dan vervalt het recht op de prijs.

Aansprakelijkheid

- Westland Kaasspecialiteiten,de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die samenhangt met deelname aan de Actie.

- Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Voorwaarden, kunnen Westland Kaasspecialiteiten niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een (schade)verplichting voor Westland Kaasspecialiteiten in het leven roepen.

- Westland Kaasspecialiteiten, de door haar ingeschakelde hulppersoenen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet- of slecht functioneren van de Actiepagina. In geval van storingen zal Westland Kaasspecialiteiten haar uiterste best doen om deze zo spoedig mogelijk te (doen) verhelpen.

Persoonsgegevens en privacy

- De door de deelnemer ingevulde gegevens op de Actiepagina zullen uitsluitend worden opgenomen in de database van Westland Kaasspecialiteiten om de geselecteerde deelnemers op de hoogte te stellen van hun deelname.

- De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal daarbij in acht worden genomen. Westland Kaasspecialiteiten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de Actie en de wijze van gebruik van deze persoonsgegevens als in punt 1 van dit artikel.

- De door deelnemers verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Actie.

- Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn of haar persoonsgegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt overeenkomstig deze Voorwaarden door Westland Kaasspecialiteiten.

Slotbepalingen

- Westland Kaasspecialiteiten behoudt zich het recht voor om deelnames aan de Actie uit te sluiten.

- Westland Kaasspecialiteiten behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van reden te wijzigen.

- Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie daarvan mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Westland Kaasspecialiteiten.

- In gevallen waarin de Voorwaarden niet voorzien, beslist Westland Kaasspecialiteiten.

- Eventuele vragen over deze Actie kunnen kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar info@maaslander.nl.

- Westland Kaasspecialiteiten kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen; het is dan ook aan te raden om deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

- Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.